Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlać tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę

×

Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

BELIMO Holding AG. („BELIMO”) podejmuje i będzie podejmować duże starania, aby dostarczać dokładne i aktualne informacje. Nie udzielamy jednak żadnych gwarancji ani zapewnień, wyraźnych ani dorozumianych, że informacje zawarte lub przywołane w niniejszym dokumencie są dokładne i kompletne. Ponadto firma BELIMO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne szkody lub straty moralne wynikające z wykorzystania tych informacji, dostępu do nich lub niemożności ich wykorzystania. Firma BELIMO nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pominięcia w zawartej tu treści. Dotyczy to w szczególności wszelkich odniesień do produktów i usług dostarczanych przez firmę BELIMO. Informacje w tej witrynie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. BELIMO może również wprowadzać ulepszenia lub zmiany w produktach lub programach opisanych w niniejszej informacji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje takich zmian.

Informacje publikowane przez firmę BELIMO w internecie mogą zawierać odniesienia lub odsyłacze do produktów, programów i usług firmy BELIMO – zilustrowanych lub opisanych – które nie są zapowiedziane lub dostępne w kraju użytkownika. Takie odniesienia nie oznaczają, że firma BELIMO zamierza ogłosić takie produkty, programy lub usługi w kraju użytkownika. Dalsze informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela handlowego firmy BELIMO.

Do użytkowania należy podjęcie środków ostrożności w celu zapewnienia, aby jakikolwiek element wybrany przez niego do użytkowania nie zawierał takich obiektów jak wirusy, robaki, konie trojańskie i inne elementy o destrukcyjnym charakterze. BELIMO nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej ze stron za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub wtórne szkody wynikające z korzystania lub związane z korzystaniem z tej witryny internetowej.  Każdej witryny internetowej (wszystkich witryn internetowych) z hiperłączami, w tym, bez ograniczeń, utrata sprzedaży lub zysków, przerwanie działalności, utrata programów lub innych danych w systemie przetwarzania informacji lub w inny sposób, nawet jeśli wyraźnie informujemy o możliwości wystąpienia takich szkód.

Nasze informacje dotyczące relacji z inwestorami zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości, oparte na bieżących oczekiwaniach, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością, co może spowodować istotne różnice w rzeczywistych wynikach. Te rodzaje ryzyka i niepewności obejmują ryzyko technologiczne, ryzyko związane z rynkiem oraz niepewność nieodłącznie związane z procesem rozwoju, które mogą spowodować zakończenie prac rozwojowych, opóźnienie wprowadzenia produktu lub znaczne obniżenie pierwotnie przewidywanego poziomu akceptacji ze strony konsumentów.

Postępowanie z danymi poufnymi i osobowymi

Niniejszy dokument opisuje politykę firmy BELIMO wobec danych osobowych uzyskanych podczas odwiedzania naszej witryny. Firma BELIMO jest świadoma znaczenia ochrony prywatności danych osobowych, które możemy gromadzić od odwiedzających naszą stronę użytkowników internetu. Ilość i rodzaj uzyskiwanych informacji zależy od sposobu korzystania z naszej witryny.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika, aby umożliwić witrynie przeanalizowanie sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny internetowej przez użytkownika będą zasadniczo przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer firmy Google w USA, gdzie zostanie skrócony. Na żądanie operatora tej witryny internetowej firma Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika za pośrednictwem Google Analytics nie będzie kojarzony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez firmę Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny internetowej (włącznie z adresem IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Istnieją specjalne strony, na których firma BELIMO prosi o podanie danych osobowych w celu świadczenia odwiedzającemu stronę internetową usługi lub przekazania mu korespondencji (takiej jak wysyłane pocztą tradycyjną broszury informacyjne lub newslettery). Informacje te, takie jak imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail i ewentualnie dodatkowe informacje, są zbierane w celu spełnienia konkretnej prośby użytkownika. Firma BELIMO może korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w Szwajcarii lub za granicą w celu świadczenia tych usług.

Internauci mogą zdecydować się na przesłanie do firmy BELIMO swoich danych osobowych, które firma BELIMO wykorzysta wyłącznie w celu określenia sposobu odpowiedzi na wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną lub świadczenia żądanej usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności. Zmieniona polityka prywatności będzie miała zastosowanie tylko do danych zebranych po jej wejściu w życie.

Korzystanie z witryny internetowej BELIMO

Cała zawartość tej witryny internetowej firmy BELIMO podlega prawu autorskiemu ze wszystkimi prawami zastrzeżonymi. Użytkownik może zapisać lub wydrukować fizyczną kopię poszczególnych stron lub sekcji witryny internetowej BELIMO, pod warunkiem że nie usunie żadnych informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności. W przypadku zapisywania lub kopiowania w inny sposób z witryny internetowej BELIMO warunki użytkowania uznaje się za zaakceptowane. Wszelkie prawa pozostają własnością firmy BELIMO AG i jej licencjodawców. Nie wolno powielać (w całości lub w części), przekazywać (drogą elektroniczną lub w inny sposób), modyfikować, łączyć lub używać do celów publicznych lub komercyjnych witryny internetowej firmy BELIMO bez uprzedniej pisemnej zgody firmy BELIMO.